Kuinka paljon tarvitset lainaa?

Miten pääomatulo ja pääomatuloverotus toimivat?

Kerromme tällä sivulla, mitä tarkoittavat pääomatulo ja pääomatuloverotus sekä annamme esimerkkejä pääomatuloverotuksesta. Pääomatulo ja sen verotus ovat tärkeitä henkilökohtaisen talouden palasten hahmottamisen kannalta, ja sen vuoksi niiden merkitykset kannattaakin opetella.

Tarvitsetko helpon lainan?

Mitä ovat ansiotulo ja pääomatulo?

 

Suomessa tulot jaetaan kahteen luokkaan, joita ovat ansiotulo ja pääomatulo. Ansiotuloa ja pääomatuloa verotetaan eri tavoin. Ansiotuloa ovat esimerkiksi palkka ja siihen rinnastettavat tulot, eläke ja sosiaaliavustukset, apurahat ja etuudet. Ansiotulon verotus on Suomessa progressiivista, mikä tarkoittaa sitä, että enemmän tienaava maksaa tuloistaan enemmän myös veroja. Ansiotulojen verotusta voi seurata nykyään Verohallinnon nettisivuilla Omavero-palvelussa helposti. Palvelussa voi myös tarkistaa, kuinka paljon saa veronpalautusta tai joutuu maksamaan jäännösveroa, minkä lisäksi siellä on mahdollista jättää ansiotuloja koskeva veroilmoitus. Ansiotuloista maksetaan Suomessa kunnallisveroa ja valtion tuloveroa.

Ansiotulojen verotus toimii niin, että kaikki vuoden aikana saadut ansiotulot lasketaan yhteen ja summasta vähennetään tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä koituneet kulut. Näitä vähennyksiä kutsutaan luonnollisiksi vähennyksiksi, minkä lisäksi verotuksesta voidaan tehdä vähennyksiä työmatkakuluihin, ammattiyhdistysten jäsenmaksuihin, työttömyyskassojen maksuihin sekä pakolliseen eläkevakuutukseen liittyen. On olemassa myös muita verovähennyksiä, jotka ilmoitetaan veroilmoituksessa.

Pääomatulo tarkoittaa sellaista tuloa tai voittoa, jota saa varallisuudesta eli pääomasta. Pääomatulon hankkimiseksi ei tarvitse tehdä töitä, vaan tulot ovat peräisin omaisuudesta. Pääomatulo voi olla esimerkiksi vuokra- tai osinkotuottoja tai myyntivoittoa. Suomalaisten saamista pääomatuloista peritään pääomatuloveroa, joka perinteisesti on ollut kaikkien pääomatuloa saavien kesken yhtä suuri. Viime vuosien aikana pääomatulovero on kuitenkin muuttunut rajoitetusti progressiiviseksi, minkä seurauksena siinä on kaksi veroporrasta. Keskimäärin pääomatulon veroprosentti kansainvälisellä tasolla rikkaissa maissa on noin 30 prosentin luokkaa.

Pääomatulo on tärkeä käsite

Esimerkkejä pääomatulosta

 

Pääomatuloa on mahdollista saada eri lähteistä. Kun puhutaan pääoman puhtaasta tuotosta, tarkoitetaan pääomatuloa, josta on vähennetty pääoman hallinnasta koituvat kustannukset, mitkä käytännössä tarkoittavat omaisuuden hoitoon käytetyn työajan arvoa. Pääomatulon määrä vaihtelee sen mukaan, mikä sen lähde on. Esimerkiksi finanssisijoituksissa pääomatulo voi olla korkeakin, mutta asunnon vuokraamisesta saatava pääomatulo on tyypillisesti noin 3–4 prosentin luokkaa vuositasolla.

Pääomatuloa ovat esimerkiksi:

 • Asunnon vuokraamisesta saadut tulot
 • Sijoitusrahastojen voitot
 • Korkotulot (poislukien pankkitilien korot sekä muut lähdeveron alaiset tulot)
 • Valtaosa osinkotuloista
 • Omaisuuden tai arvopapereiden myymisestä saadut luovutusvoitot

Pääomatuloverotus: miten pääomatuloa verotetaan?

 

Pääomatulosta peritään pääomatuloveroa järjestelmällä, joka on Suomessa rajoitetusti progressiivinen. Tällä tarkoitetaan sitä, että pääomatulojen kohdalla paljon ja vähän ansaitseva maksavat lähestulkoon saman verran veroja. Vuonna 2019 pääomatulovero on 30 prosenttia alle 30 000 euron tuloista ja 34 prosenttia 30 000 euroa ylittävistä pääomatuloista. Veroa maksetaan vuositasolla ansiotuloveron tapaan.

Pääomatulovero toimii niin, että kaikki pääomasta saadut tuotot summataan yhteen ja summasta vähennetään ansiotulon tapaan tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuvat kulut. Sen jälkeen summasta lasketaan pääomatulovero, joka on kiinteät 30 prosenttia 30 000 euroon saakka ja sen ylittävästä osasta 34 prosenttia. Verojen määrä on käytännössä siis sama riippumatta siitä, kuinka paljon pääomatuloja henkilölle kertyy.

Kuka voi saada pääomatuloa?

Pääomatuloverotuksen historiaa

 

Pääomatuloa alettiin periä 1990-luvulla ensimmäistä kertaa. Pääomatuloveroa on kiristetty säännöllisesti vuoden 1995 jälkeen. Vuosina 1993–1995 pääomatuloveron prosentti oli 25 prosenttia, ja siitä veroprosentti on noussut aina 30–34 prosenttiin, jota nykyään peritään. Rajoitettu progressio otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa vuosina 2012–2013, jolloin käytäntönä oli periä yli 50 000 euron tuotoista 32 prosentin vero ja sitä alittavasta määrästä 30 prosenttia. 

Pääomatuloista kertyy verottajan tilille vähemmän tuloja kuin ansiotuloveroista. Esimerkiksi vuonna 2016 suomalaiset maksoivat välittömiä veroja ja maksuja yhteensä noin 30,4 miljardia euroa. Verokertymästä 2,4 miljardia euroa oli pääomatuloveroja, kun ansiotuloveron määrä puolestaan oli 5,8 miljardia euroa.

Nykyään käytössä oleva pääomatulovero perustuu vuonna 1993 voimaan astuneeseen tuloverolakiin, vaikka pääomatuloveroa on uudistettu sen jälkeen eri tavoin. Tuolloin tuloverolakia uudistettiin kuitenkin merkittävästi ja verotus jaettiin ansiotuloon ja pääomatuloon erilaisin käytännöin. Pääomatuloveron ja yhteisöveron veroprosentiksi asetettiin tuolloin tasaveroprosentti 25. Uudistuksen tarkoitus oli yhtenäistää verotusta pääomatulojen osalta, sillä aiemmin käytännöt olivat erilaisia ja verotus saattoi olla käytännössä mitä tahansa verovapauden ja 60 prosentin marginaaliveron välillä. Uudistuksessa otettiin mallia ulkomailta ja tarkoituksena oli mitoittaa verotuksen taso niin, että se ei ollut liian paljon kansainvälisen tason yläpuolella.

Pääomaveron historiaa lukuina:

 • 1993–1995: veroprosentti oli 25 % koko pääomatulolle.
 • 1996–1999: veroprosentti oli 28 % koko pääomatulolle.
 • 2000–2004: veroprosentti oli 29 % koko pääomatulolle.
 • 2005–2011: veroprosentti oli 28 % koko pääomatulolle.
 • 2012–2013: veroprosentti oli 30 prosenttia alle 50 000 euron tuloista ja 32 prosenttia sen ylittävästä osasta.
 • 2014: veroprosentti oli 30 prosenttia alle 40 000 euron tuloista ja 32 prosenttia sen ylittävästä osasta.
 • 2015: veroprosentti oli 30 prosenttia alle 30 000 euron tuloista ja 33 prosenttia sen ylittävästä osasta.
 • 2016–2019: veroprosentti oli 30 prosenttia alle 30 000 euron tuloista ja 34 prosenttia sen ylittävästä osasta.

Käsittelemme hakemustanne.
Odottakaa hetki...