Kuinka paljon tarvitset lainaa?

Taloustermit tutuiksi: Inflaatio

Inflaatiosta puhutaan paljon mediassa, mutta sen tarkka määritelmä ja vaikutukset ovat monelle silti vieraita. Ota haltuun tämä tärkeä talouden termi ja lue artikkelistamme, mitä inflaatio on, miten sitä seurataan ja mistä se johtuu. Listaamme myös inflaation yleisiä seurauksia – niin hyötyjä kuin haittojakin.

Toteuta unelmiasi lainarahalla

Mitä inflaatio tarkoittaa?

 

Inflaatio tarkoittaa rahan arvon heikkenemistä ja hintatason nousua, joka ilmenee muun muassa kuluttajatuotteiden hintojen nousuna. Inflaation vuoksi rahan ostovoima laskee, minkä johdosta sama rahamäärä ei riitä tuotteiden, palveluiden tai työn ostamiseen samalla tavalla kuin ilman inflaation vaikutusta. Inflaatio vaikuttaa myös säästöihin niin, että niiden arvo käytännössä alenee.

Inflaatio kuitenkin myös hyödyttää, sillä se nostaa esimerkiksi kiinteistöjen arvoa. Inflaatio onkin yleensä talouskasvun merkki, ja sen myötä myös palkat nousevat, vaikka kulutustuotteiden hinnat kasvavatkin. Siinä missä palkkojen nousu on ongelmallista yritysten kannalta, on siitä luonnollisesti iloa tavalliselle palkansaajalle. Inflaatio ei siis tuo mukanaan pelkästään huonoja puolia, eikä se maltillisissa prosenttimäärissä ole myöskään vakava uhka kansantaloudelle.

Mikäli kyse on erityisen voimakkaasta inflaatiosta, silloin puhutaan yleensä hyperinflaatiosta. Tällaisessa tilanteessa pahin mahdollinen seuraus on koko valtion talouden kaatuminen. Esimerkiksi Venezuelassa on kärsitty erittäin korkeasta inflaatiosta, joka on nostanut tavallisten kulutushyödykkeiden hinnat pilviin. Talouden romahdus Venezuelassa johtui muun muassa valtion huonosta taloudenpidosta.

Inflaation vastakkainen ilmiö on deflaatio eli tilanne, jossa hintataso laskee ja rahan arvo nousee. Euroopan keskuspankki pyrkii hillitsemään sekä inflaatiota että deflaatiota eri keinoin. Inflaation suhteen tavoitteena on se, että sen taso pysyisi suurin piirtein kahden prosentin tienoilla.

Inflaation mittaamisessa käytetään kuluttajahintaindeksiä

Miten inflaatiota mitataan?

 

Inflaatiota eli rahan ostovoiman heikkenemistä ja hintojen nousua mitataan erilaisilla mittareilla, kuten esimerkiksi hyvin yleisesti käytetyllä kuluttajahintaindeksillä. Kuluttajahintaindeksi mittaa kuluttajien tavaroista ja palveluista maksamaa keskimääräistä hintaa ja hinnan muutoksia ajan saatossa. Siinä huomioidaan sellaisia kulutushyödykkeitä kuten öljy, ruoka, vaatteet ja autot, joiden hinnat vaikuttavat monen kuluttajan jokapäiväiseen elämään. Kuluttajahintaindeksin ylläpitämisestä vastaa Suomessa Tilastokeskus. Indeksiä uudistetaan noin 4–5 vuoden välein, koska kansalaisten kulutustottumukset ovat jatkuvassa muutoksessa.

Kuluttajahintaindeksin lisäksi inflaatiota voidaan seurata mittaamalla tuottajahintoja. Tällöin käytössä on esimerkiksi tuottajahintaindeksi, joka mittaa suomalaisten tuottajien palveluille ja hyödykkeille asettamaa hintatasoa. Myös tuottajahintojen tasoa seurataan kuukausittain sekä kansainvälisesti että kotimaassa.

Muita Suomessa käytössä olevia mittareita inflaation mittaamiseksi ovat elinkustannusindeksi, yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi sekä yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin. Nämä ovat kaikki yhteydessä kuluttajahintaindeksiin. Näistä mittareista tunnetuin tavalliselle kansalaiselle lienee juurikin edellä mainittu kuluttajahintaindeksi, joka on toisinaan runsaastikin esillä mediassa yhdessä tuottajahintaindeksin kanssa.

Mistä inflaatio johtuu?

 

Inflaation syistä on erilaisia näkemyksiä sen mukaan, millaista taloustieteen koulukuntaa seurataan. Tulkinnat liittyvät yleensä tuotteiden ja palveluiden kysyntään ja yritysten maksamiin tuotantokustannuksiin, ja syyt myös limittyvät toisiinsa.

Inflaation syitä:

 • Kysyntäinflaatio: Kysyntä kasvaa tarjontaa nopeammin. Käytännössä siis tiettyä määrää tuotteita yritetään saada liian suurella rahamäärällä, minkä vuoksi hinnat lähtevät nousuun.
 • Kustannusinflaatio: Yritykset nostavat tuotteidensa hintaa kasvavien menojen – kuten esimerkiksi verojen, palkkojen ja tuontikustannusten – vuoksi.
 • Monetaarinen inflaatio: Inflaation syntymiseen vaikuttaa se, kuinka paljon rahaa painetaan ja lasketaan liikkeelle eli se, kuinka paljon rahaa liikkuu markkinoilla. Nykyään monetaarinen inflaatio on useiden asiantuntijoiden mukaan yleisin syy inflaation aiheutumisen taustalla.

Inflaation seurauksia

 

Inflaatio vaikuttaa talouteen ja kuluttajiin monella tavalla, eikä sen seurauksia pysty yksiselitteisesti avaamaan katsomatta asiaa laaja-alaisesti. Inflaatiota pystytään kontrolloimaan keskuspankkien taholta hallitusti silloin, kun inflaatiota osataan odottaa, mutta odottamattoman inflaation seurauksena tappioita kärsivät niin velkojat, yritykset kuin palkansaajatkin. Yritysten osalta vaikutukset näkyvät investointihalukkuuden laskuna sekä henkilöstökulujen karsimisena ja palkansaajilla ostovoiman heikkenemisenä.

Inflaatiota voi kuitenkin pitää aina merkkinä talouskasvusta, sillä kasvu ei voi jatkua loputtomiin, joten sen on hidastuttava jossakin vaiheessa. Vaikka hintojen nousu ei yleisesti ottaen ole kuluttajien mieleen, on inflaatiolla kuitenkin se hyvä puoli, että tyypillisesti sen seurauksena myös palkat nousevat.

Inflaation käytännöllinen ja näkyvä vaikutus on siis se, että kuluttajahinnat nousevat. Otetaan esimerkiksi euron maksava suklaapatukka. Jos sen hinta tänään on euron, niin vuoden kuluttua sen hinta on teoriassa kohonnut 1,02 euroon, kun inflaation taso on kaksi prosenttia. Hintatason määräytymisessä on kuitenkin muitakin tekijöitä kuin inflaatio, joten edellä oleva esimerkkimme on hyvin teoreettinen.

Inflaatio nostaa kiinteistöjen arvoa

Lisää taloustermejä

Miten inflaatio vaikuttaa velkoihin, säästöihin ja sijoituksiin?

 

Inflaatiolla on luonnollisesti oma vaikutuksensa myös lainoihin ja säästöihin sekä sijoituksiin, sillä rahan ostovoiman heikentyminen inflaation vuoksi tarkoittaa velan todellisen arvon vähenemistä. Tätä kompensoidaan maksamalla korkoja, jotka tasoittavat tilannetta ja suojaavat luotonmyöntäjiä taloudellisilta tappioilta. Inflaation vaikutukset velkoihin eivät siis pääse näyttäytymään kovinkaan paljon.

Säästöjen ostovoima heikkenee, jos niille ei saa tuottoja, jotka kompensoisivat inflaation haittoja. Oleellista on huomata, että säästöjen osalta inflaation vaikutus näkyy pidemmällä aikavälillä, sillä vaikutukset ovat esimerkiksi yhdeltä vuodelta tyypillisesti hyvin pieniä. Koska säästöille maksettava korko on yleensä alhaisempi kuin inflaatio, suomalaisten säästöt ovat tyypillisesti alttiita inflaation ostovoimaa heikentävälle vaikutukselle. Näin ollen voi olla järkevää miettiä pitempiaikaisten säästöjen sijoittamista tuottavampiin kohteisiin, jotka kompensoisivat inflaation haittoja.

Sijoituksiin inflaatiolla on vaikutuksia riippuen siitä, millaisista sijoituksista on kyse. Osakesijoittajien ei kannata liiemmin murehtia inflaatiosta, koska yrityksen tuotot yleensä kasvavat inflaation myötä. Sen sijaan velkakirjoihin ja korkopapereihin rahansa laittaneiden sijoittajien kannattaa seurata, kuinka paljon tuottoja todellisuudessa tulee inflaation huomioon ottaen. Puhutaankin inflaatiokorjatusta todellisesta tuotosta.

Inflaatio ilmestyy talouskasvun myötä

Inflaation hyvät ja huonot puolet pähkinänkuoressa

 

Siinä missä inflaation aiheuttama hintatason nousu saattaa kiusata kuluttajia, on kääntöpuolena tavallisesti palkkojen nouseminen. Vaikutuksia inflaatiolla on myös säästöihin, velkoihin ja sijoituksiin, kuten edellä jo todettiinkin.

Inflaation hyötyjä:

 • Palkkataso nousee, mikä hyödyttää palkansaajia.
 • Talous kasvaa tiettyyn pisteeseen saakka.
 • Ihmisten halukkuus kuluttaa rahaa voi hyödyttää yrityksiä.
 • Kiinteistöjen arvo nousee, minkä myötä osa sijoittajista hyötyy. 

Inflaation haittoja:

 • Ihmisten ja yritysten keskuuteen voi syntyä taloudellista epävarmuutta. 
 • Yritysten investointihalukkuus laskee.
 • Ostovoima heikkenee, kun hinnat nousevat.
 • Säästöjen reaaliarvo laskee.
 • Maan kilpailukyky ulkomaankaupassa voi kärsiä.

Käsittelemme hakemustanne.
Odottakaa hetki...