Kuinka paljon tarvitset lainaa?

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan ja luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

Luotonantaja
Avida Finans AB, Suomen sivuliike
Y-tunnus 2541768-9
Osoite Linnoitustie 6 B, 02600 Espoo
Puhelinnumero 075 755 0070
Internetosoite www.avidafinans.fi
   
Luotonvälittäjä Northmill Oy (Credigo)
Y-Tunnus 2680454-1
Osoite Bulevardi 14, 00120, Helsinki 
Puhelinnumero 09 4272 0663 (ppm/mpm)
Internetosoite www.credigo.fi

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi Vakuudeton kertaluotto

Luotonkokonaismäärä 
Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.

100€-2500€

Nostoa koskevat ehdot
Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa.

Myönnetty laina maksetaan asiakkaan hakemuksessa ilmoittamalle tilille, kun luotonantaja on vastaanottanut allekirjoitetun luottosopimuksen, pyytämänsä liitteet ja suorittanut lopullisen luottoarvioinnin.

Luottosopimuksen voimassaoloaika

100€-400€, 6 kuukautta
500€-2500€, 1-5 vuotta

Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossa maksut kohdistetaan eri saatavien lyhentämiseen

Lainaa maksetaan takaisin annuiteettina samansuuruisina erinä kuukausittain. Kuukausierä sisältää lyhennyksen, koron ja mahdolliset kulut. Kuukausierän suuruus riippuu lainasummasta ja takaisinmaksuajasta. Maksun eräpäivä on joka kuukauden 28. Luotonantajalla on oikeus kohdistaa luotonsaajan maksamat maksut valitsemassaan järjestyksessä. Esim. maksetut maksut, kulut ja palkkiot voidaan kohdistaa kuluihin ja korkoihin ennen luottopääoman lyhentämistä.

Laskennallinen esimerkki: 41,42 euroa
(lainasumma 1 000 euroa, takaisinmaksuaika 48 kk)

Maksettava kokonaismäärä
Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia.

Lainan maksettava kokonaismäärä riippuu lainasummasta, valitusta takaisinmaksusuunnitelmasta ja sen noudattamisesta, lainanottohetkestä, maksujen kirjautumisesta aiheutuvasta viiveestä ja valinnaisten lisäpalveluiden käytöstä. 

Laskennallinen esimerkki: Lainasumma: 1 000 euroa Takaisinmaksuaika: 48 kuukautta Vuosikorko: 39 % Luottokustannukset yhteensä: 988,16 euroa Maksettava kokonaismäärä: 1988,16 euroa
Laskelman mukainen luottokoron määrä on arvio, sillä koron tarkka määrä riippuu yllämainituista asioista.

3. Luoton kustannukset

Luottokorko

39%-41%

Todellinen vuosikorko
Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosikorkona luoton kokonaismäärälle. Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia.

Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko lainalle on 46,69 % - 49,77%

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava
-vakuutus
-tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus

Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon.

Ei.

Muut kustannukset
Kaikki muut luottosopimuksesta johtuvat kustannukset

Avausmaksu: 0 euroa
Tilinhoitomaksu: 0 euroa
Luotonsaajan on lisäksi korvattava luotonantajalle kaikki kulut ja palkkiot, jotka aiheutuvat luotonantajan perimistoimista luotonsaajaa tai muuta maksuvelvollista kohtaan. Luottosopimuksesta saattaa aiheutua veroja, maksuja tai kustannuksia, jotka eivät ole luotonantajan määräämiä ja joita ei myöskään makseta luotonantajan kautta.

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan muuttaa

Luotonantajalla on oikeus muuttaa kuluja, palkkioita ja maksuja yleisen hintatason kohoamisen tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä. Luotonantaja ilmoittaa luotonsaajalle kirjallisesti tai muutoin pysyvällä tavalla maksujen ja palkkioiden muutoksesta ja niiden vaikutuksista maksuerien suuruuteen, lukumäärään tai maksupäivään. Muutos tulee voimaan luotonantajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä luotonsaajalle ellei luotonsaaja erikseen hyväksy tätä muutosta aiemmin.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut
Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti) ja luoton saaminen voi vaikeutua

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa Suomen korkolain mukaisesti summasta, jota ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Viivästyskorko on vähintään yhtä suuri kuin kunakin ajankohtana luottosummasta perittävä korko. Jos luotonantajan ennen luoton maksettavaksi erääntymistä perimä korko on korkeampi kuin yllä mainittu korkolain mukainen viivästyskorko, on luotonantajalla oikeus viivästyskorkona periä tätä korkeampaa korkoa enintään 180 vuorokauden ajan luoton eräännyttyä maksettavaksi kokonaisuudessaan, kuitenkin enintään luottoa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka. Tämän jälkeen viivästyskorko peritään korkolain mukaisesti.  

Maksumuistutus maksuvelvollisuuden laiminlyönnistä 5 euroa/muistutus. Luotonsaajan on lisäksi korvattava luotonantajalle kaikki kulut ja palkkiot, jotka aiheutuvat luotonantajan perimistoimista luotonsaajaa tai muuta maksuvelvollista kohtaan.
Luotto voidaan irtisanoa viivästyneestä tai suorittamattomasta maksusta johtuen. 

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus

On oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa.

Ennenaikainen takaisinmaksu

Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.

Haku tietokannasta

Luotonantajan on annettava Teille maksutta välittömästi tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista

Oikeus saada luottosopimusluonnos.

Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

a) Luotonantajan osalta  
Rekisteröinti Avida Finans AB, Suomen sivuliike, Y-tunnus 2541768-9 
Valvova viranomainen Finanssivalvonta
b) Luotonvälittäjän osalta  
Rekisteröinti Northmill Oy, Y-tunnus 2680454-1
Valvova viranomainen Suomen Aluehallintovirasto
c) Luottosopimuksen osalta  
Peruuttamisoikeuden käyttö Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä pysyvällä tavalla (esim. postitse tai sähköpostin välityksellä yllä kohdassa 1. ilmoitettuihin osoitteisiin) luotonantajalle 14 päivän kuluessa sopimuksentekopäivästä, tai sen myöhemmän ajankohdan jälkeen kun luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla ennakkotiedot ja sopimusehdot. Velallisen on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä palautettava sopimuksen perusteella saamansa varat korkoineen siltä ajalta kun luotonsaajalla on ollut luotto käytettävissään. Ellei luotonsaaja tämän ajan kuluessa palauta varoja korkoineen, peruuttaminen raukeaa.
Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin ennen luottosopimuksen tekoa Suomen laki
Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke Asiakkaalla on oikeus viedä tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet edelleen kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Tästä velkasuhteesta aiheutuneet kiistat voidaan ratkaista Suomessa sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä lainansaajalla on kotipaikkansa.
d) Oikeussuojan osalta  
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo Jos luotonsaaja on tyytymätön tai haluaa esittää valituksen, voi hän ensi sijassa ottaa yhteyttä luotonantajan tai luotonvälittäjän asiakaspalveluun. Jos luotonsaaja ei ole tyytyväinen saatuun vastaukseen, voi hän ottaa yhteyttä kirjallisesti luotonantajan valituksista vastaavaan henkilöön (osoitetiedot löytyvät kohdasta 1). Jos luotonsaaja kokee, että valitus ei johda tyydyttävään luotonantajan tekemään oikaisuun voi luotonsaaja valittaa maksutta Kuluttajariitalautakuntaan, www.kuluttajariita.fi, puh. 010 086 330. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiakas voi myös olla yhteydessä Vakuutus- ja Rahoitusneuvontaan www.fine.fi, puh. (09) 6850 120.

Käsittelemme hakemustanne.
Odottakaa hetki...