Kuinka paljon tarvitset lainaa?

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan ja luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

Luotonantaja
Northmill Bank AB, filial i Finland (Credigo)
Y-tunnus 3166457-1
Osoite Unioninkatu 20-22, 00130, Helsinki
Puhelinnumero 09 4272 0663
Internetosoite www.credigo.fi

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi Vakuudeton kertaluotto

Luotonkokonaismäärä 
Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.

500€–10 000€

Nostoa koskevat ehdot
Tämä tarkoittaa sitä, miten ja milloin rahat ovat saatavissa.

Myönnetty laina maksetaan asiakkaan hakemuksessa ilmoittamalle tilille, kun luotonantaja on vastaanottanut allekirjoitetun luottosopimuksen, pyytämänsä liitteet ja suorittanut lopullisen luottoarvioinnin.

Luottosopimuksen voimassaoloaika

500–900 €, 24–36 kuukautta
1000–1900 €, 24–60 kuukautta
2000– 4500 €, 24-120 kuukautta
5000 - 10 000 €, 24–180 kuukautta

Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossa maksut kohdistetaan eri saatavien lyhentämiseen

Lainaa maksetaan takaisin annuiteettina samansuuruisina erinä kuukausittain. Kuukausierä sisältää lyhennyksen, koron ja mahdolliset kulut. Kuukausierän suuruus riippuu lainasummasta ja takaisinmaksuajasta. Maksun eräpäivä on joka kuukauden 28. päivä. Luotonantajalla on oikeus kohdistaa luotonsaajan maksamat maksut valitsemassaan järjestyksessä. Esim. maksetut maksut, kulut ja palkkiot voidaan kohdistaa kuluihin ja korkoihin ennen luottopääoman lyhentämistä.

Laskennallinen esimerkki kuukausierästä: 145,32€ (lainasumma 3 000€, takaisinmaksuaika 24 kuukautta sisältäen tilinhoitomaksun 8,40€)

Maksettava kokonaismäärä
Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia luottoon liittyviä muita kustannuksia.

Lainan maksettava kokonaismäärä riippuu lainasummasta, valitusta takaisinmaksusuunnitelmasta ja sen noudattamisesta, lainanottohetkestä, maksujen kirjautumisesta aiheutuvasta viiveestä ja valinnaisten lisäpalveluiden käytöstä.

Laskennallinen esimerkki:
Lainasumma: 3 000 euroa
Takaisinmaksuaika: 24 kuukautta
Nimelliskorko: 8,90 %
Tilinhoitomaksu: 8,40 euroa
Todellinen vuosikorko: 15,96 %
Luottokustannukset yhteensä: 487,68 euroa
Maksettava kokonaismäärä: 3 487,68 euroa

Laskelman mukainen luottokustannuksen määrä on arvio, sillä koron tarkka määrä riippuu yllämainituista asioista.

3. Luoton kustannukset

Lainakorko tai tarvittaessa sopimukseen sovellettavat erisuuruiset lainakorot

8,9 - 19,8 % nimelliskorko, korko lasketaan päivittäin.

Todellinen vuosikorko
Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosikorkona luoton kokonaismäärälle. Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia.

Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko lainalle on 11,51 - 28,64 %

Todellinen vuosikorko sisältää luoton nimelliskoron 8,9 - 19,8 % ja kuukausittaisen tilinhoitomaksun 1,4 - 12,5 euroa riippuen lainasummasta. Ilmoitettu pienin todellinen vuosikorko (11,51 %) koskee 10 000€ lainasummaa 180 kuukauden maksuajalla 8,9 % nimelliskorolla ja ilmoitettu suurin todellinen vuosikorko (28,64 %) koskee 500€ lainasummaa 24 kuukauden maksuajalla ja 19,8 % nimelliskorolla.

Luottosopimuksessa ilmoitettu arvioitu luoton todellinen vuosikorko on laskettu Oikeusministeriön asetuksen mukaan Luottosopimuksen myöntämishetkellä.

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava
– vakuutus
– tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus?

Ei
Ei

Muut kustannukset
Kaikki muut luottosopimuksesta johtuvat kustannukset.

Avausmaksu: 0 euroa 
Tilinhoitomaksu: 1,4–12,5 €

Luotonsaajan on lisäksi korvattava luotonantajalle kaikki kulut ja palkkiot, jotka aiheutuvat luotonantajan perimistoimista luotonsaajaa tai muuta maksuvelvollista kohtaan. Luottosopimuksesta saattaa aiheutua veroja, maksuja tai kustannuksia, jotka eivät ole luotonantajan määräämiä ja joita ei myöskään makseta luotonantajan kautta.

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan muuttaa

Luotonantajalla on oikeus muuttaa kuluja, palkkioita ja maksuja yleisen hintatason kohoamisen tai kustannusten lisääntymisen, viranomaispäätöksen tai määräyksen taikka lainsäädännön muutoksen tai muun perustellun seikan vuoksi kustannusmuutosta vastaavasti. Maksun tai palkkion korotus ei kuitenkaan ole suurempi kuin (likimääräisesti) luotonantajalle aiheutunut tosiasiallinen lisäys kustannuksissa, joiden johdosta maksua tai palkkiota luottosopimuksen mukaan peritään.

Luotonantaja ilmoittaa luotonsaajalle kirjallisesti tai muutoin pysyvällä tavalla maksujen ja palkkioiden muutoksesta ja niiden vaikutuksista maksuerien suuruuteen, lukumäärään tai maksupäivään. Muutos tulee voimaan luotonantajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä luotonsaajalle ellei luotonsaaja erikseen hyväksy tätä muutosta aiemmin.

Luotonantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta muuttaa luottokustannusten määrää siten, että nämä ylittäisivät kulloinkin voimassa olevassa kuluttajansuojalainsäädännössä asetetut enimmäismäärät.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa Suomen korkolain mukaisesti summasta, jota ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Viivästyskorko on vähintään yhtä suuri kuin kunakin ajankohtana luottosummasta perittävä korko. Jos luotonantajan ennen luoton maksettavaksi erääntymistä perimä korko on korkeampi kuin yllä mainittu korkolain mukainen viivästyskorko, on luotonantajalla oikeus viivästyskorkona periä tätä korkeampaa korkoa enintään 180 vuorokauden ajan luoton eräännyttyä maksettavaksi kokonaisuudessaan, kuitenkin enintään luottoa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka. Tämän jälkeen viivästyskorko peritään korkolain mukaisesti.

Maksumuistutus maksuvelvollisuuden laiminlyönnistä 5 €/muistutus. Luotonsaajan on lisäksi korvattava luotonantajalle kaikki kulut ja palkkiot, jotka aiheutuvat luotonantajan perimistoimista luotonsaajaa tai muuta maksuvelvollista kohtaan.

Luotto voidaan irtisanoa viivästyneestä tai suorittamattomasta maksusta johtuen.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa.


Kyllä

Ennenaikainen takaisinmaksu
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.


Kyllä

Haku tietokannasta
Luotonantajan on annettava Teille maksutta välittömästi tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista.

Kyllä

Oikeus saada luottosopimusluonnos
Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.

Kyllä

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

a) Luotonantajan osalta  
Rekisteröinti Northmill Bank AB, filial i Finland merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin Y-tunnuksella 3166457-1.
Valvova viranomainen Pankin toimintaa valvova viranomainen on Finansinspektionen, Brunnsgatan 3 103 97 Stockholm, Tukholma, puhelin +468-408 980 00, www. fi.se Pankin toimintaa valvoo valtuuksien puitteissa myös: Finanssivalvonta, Snellmanninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki Kuluttajaasioissa pankin toimintaa valvoo myös kuluttaja-asiamies (www.kkv.fi), Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00531 Helsinki, puhelin 029 505 300 (vaihde).
b) Luottosopimuksen osalta  
Peruuttamisoikeuden käyttö Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä pysyvällä tavalla (esim. postitse tai sähköpostin välityksellä yllä kohdassa 1. ilmoitettuihin osoitteisiin) luotonantajalle 14 päivän kuluessa sopimuksentekopäivästä, tai sen myöhemmän ajankohdan jälkeen kun luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla ennakkotiedot ja sopimusehdot. Velallisen on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä palautettava sopimuksen perusteella saamansa varat korkoineen siltä ajalta kun luotonsaajalla on ollut luotto käytettävissään. Ellei luotonsaaja tämän ajan kuluessa palauta varoja korkoineen, peruuttaminen raukeaa.
Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin ennen luottosopimuksen tekoa Suomen laki
Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke Asiakkaalla on oikeus viedä tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet edelleen kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Tästä velkasuhteesta aiheutuneet kiistat voidaan ratkaista Suomessa sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä lainansaajalla on kotipaikkansa.
Kielijärjestelyt Tiedot ja sopimusehdot toimitetaan suomen kielellä, jota käytetään myös sopimussuhteen aikana.
c) Oikeussuojan osalta  
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo Jos luotonsaaja on tyytymätön tai haluaa esittää valituksen, voi hän ensi sijassa ottaa yhteyttä luotonantajan tai luotonvälittäjän asiakaspalveluun. Jos luotonsaaja ei ole tyytyväinen saatuun vastaukseen, voi hän ottaa yhteyttä kirjallisesti luotonantajan valituksista vastaavaan henkilöön (osoitetiedot löytyvät kohdasta 1).

Asiakkaalla on myös oikeus kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen saadakseen suosituksen riidan ratkaisemisesta, jos asia ei ratkea asiakkaan ja luotonantajan välisillä neuvotteluilla. Asia laitetaan vireille kuluttajariitalautakunnassa kirjallisella valituksella. Kuluttajariitalautakunta: Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, puh. 029 566 5200, faksi: 029 566 5249, sähköposti: kril@oikeus.fi ja internetosoite: www.kuluttajariita.fi.

Käsittelemme hakemustanne.
Odottakaa hetki...