Kuinka paljon tarvitset lainaa?

Credigo-lainan yleiset ehdot

Voimassa 1.9.2019 alkaen

1. Osapuolet/Määritelmät

Luotonantaja: Northmill Oy, Unioninkatu 20-22, 00130 Helsinki, Y-tunnus: 2680454-1
Luotto: Credigo laina on vakuudeton kertaluotto.
Luottokustannus: Luotonantajan tiedossa olevien, Luottosuhteen johdosta Luotonsaajan maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää.
Luoton korko: Luottoainasopimuksessa määriteltyä Luoton vuotuista nimelliskorkoa.
Luottohakemus: Hakemusta, jolla Luotonsaaja hakee Luottoa Luotonantajalta
Luoton takaisinmaksu: Luotonantajan ennalta määritetylle pankkitilille toteutettavaa Luoton ja Luottokustannusten lyhentämistä koskevaa tilisiirtoa. Luoton takaisinmaksu voidaan tehdä ainoastaan tilisiirtona.
Luottosaldo: Luoton pääoman, koron, kulujen ja muiden maksujen yhteissumma.
Luottosopimus: Luottosopimus, jonka ohessa voimassa olevat yleiset Credigo lainan ehdot. Hyväksyessään Luottosopimuksen Luotonsaaja hyväksyy samalla nämä yleiset ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.
Luotonsaaja: Henkilö, joka on hakenut Luottoa ja jolle Luotto on myönnetty.
Pankkipäivä: Pankkipäivillä tarkoitetaan viikonpäiviä maanantaista perjantaihin lukuun ottamatta pyhäpäiviä Suomessa, itsenäisyyspäivää, vapunpäivää sekä joulu- että juhannusaattoa sekä päivää, jota muutoin ei voi pitää pankkipäivänä.
Palvelu: Luotonantajan sähköistä tietojärjestelmää osoitteessa www.credigo.fi, jossa Luottoa hallinnoidaan ja jossa Luotonsaajalla on mahdollisuus asioida internetyhteyttä käyttäen.

2. Yleistä

Luotonantaja on Luotto- ja rahoitustoimintaa harjoittava osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Suomessa. Suomessa toimintaa valvova viranomainen on Aluehallintovirasto. Luotonantajan osoite on Northmill Oy Unioninkatu 20-22, 00130 Helsinki.

Yhteydenpito Luotonantajan ja Luotonsaajan välillä tapahtuu kirjeitse, sähköpostilla, puhelimitse tai osoitteessa www.credigo.fi. Yleiset Luottoehdot, Luottokustannukset, Luoton korko sekä maksut löytyvät verkko-osoitteesta www.credigo.fi sekä ottamalla yhteyttä Luotonantajan asiakaspalveluun.

3. Luoton hakeminen

Luoton myöntämiseksi Luotonsaajan tulee olla oikeustoimikelpoinen, täysi-ikäinen, hänellä tulee olla suomalainen henkilötunnus, suomalainen Pankkitili, joka tarjoaa asiakkailleen sähköisiä verkkopankkipalveluja, vakituinen osoite Suomessa sekä säännölliset ansio-, etuus- ja/tai eläketulot. Luottoa haetaan verkko-osoitteessa www.credigo.fi. Luotonsaaja vastaa siitä, että hakijan henkilökohtainen taloudellinen tilanne sallii tämän Luottosopimuksen ehtojen noudattamisen. Luotonsaaja voi hakea Luottoa käyttämällä pankin verkkopankkitunnuksia tai käyttämällä muuta Luotonantajan tarjoamaa sähköistä vahvaa tunnistusmenetelmää. Luotonantaja suorittaa tavanomaisen Luottoarvioinnin hakemuksen yhteydessä ja tämän jälkeen tarpeelliseksi katsoessaan. Luotonantaja tarkistaa hakemuksen yhteydessä Luotonsaajan Luottotiedot ja tekee muut tarkistukset maksukelpoisuuden varmistamiseksi. Luottoehdot sekä vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaLuottotiedot ovat luettavissa osoitteessa www.credigo.fi. Luotonantajalla on oikeus myöntää myös haluttua pienempi Luotto. Laina-aika on tällöin pienemmän lainasumman mukainen maksimi takaisinmaksuaika.

Luotonsaaja antaa Luotonantajalle suostumuksensa Luotonsaajan henkilöLuottotietojen tarkistukseen. Luotonantaja tekee Luotonsaajan Luottokelpoisuuden arvioimiseksi tarvittavat tarkastukset, joiden laajuuden Luotonantaja määrittelee. Luotonantajalla on oikeus tarkistaa Luottotiedot Luotonsaajan hakiessa Luottoa ja Luottosopimuksen voimassaoloaikana. Tämän lisäksi, Luotonsaaja antaa suostumuksensa Luotonantajalle kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja aikaisemmista luotoista Luottohakemuksen käsittelyä

varten, Luotonantaja luovuttaa Luotonsaajaa koskevia tietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään kyselyjärjestelmään kuuluville muille luotonantajille. Mainittuja tietoja Luotonantaja kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä. KuluttajaLuottojen kyselyjärjestelmä on Suomen Asiakastieto Oy:n tarjoama palvelu, jonka avulla keskinäisen sopimuksen tehneet Luotonantajat luovuttavat hallussaan olevaa kuluttajaa koskevaa tietoa toisilleen kuluttajan (lainanhakija) antaman toimeksiannon ja suostumuksen perusteella Luottohakemuksen käsittelyä varten. Järjestelmässä käsiteltävät ja välitettävät tiedot koskevat Luottoja ja niiden hoitamista, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille ilman lain mukaista velvoitetta. Mikäli Luotto myönnetään, tiedot säilytetään viiden vuoden ajan siitä, kun Luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi, ellei laissa säädetä velvollisuutta säilyttää niitä tätä pidempään. Mikäli Luottoa ei myönnetä, tiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua Luottohakemuksen tekemisestä. Luotonhakijalla on oikeus tarkistaa mille tahoille ja mitä tietoja Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta on luovutettu. Tarkistusoikeuden toteuttaa Suomen Asiakastieto Oy. Lisätietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään KuluttajaLuottojen kyselyjärjestelmään kuuluvista yhtiöistä löydät täältä: http://www.asiakastieto.fi/pdf/positiiviset-Luottotiedot-tietoa.pdf

4. Luotto

Myönnetty Luotto on vakuudeton annuiteettilaina, jonka jokainen maksuerä on yhtä suuri sisältäen luoton lyhennyksen, koron sekä mahdolliset kulut. Luotonmyöntäjä voi päättää tarjota myönnetyn luoton korottamista uuden hakemuksen ja luottoarvioinnin myötä. Luotonantaja voi harkintansa mukaan ja ilman erityistä syytä ilmoittamatta olla myöntämättä lainaa.

5. Luoton maksaminen takaisin

Luottoa maksetaan kuukausittain eräpäivänä Luotonantajan osoittamalle tilille. Kuukausierä sisältää muun muassa koron sekä luoton lyhennyksen ja mahdolliset Luotonantajan perimät kulut. Kuukausierän suuruus riippuu luoton määrästä sekä takaisinmaksuajasta. Luotonsaajalla on oikeus maksaa Luottosaldo kokonaan tai osittain ennenaikaisesti. Luotonsaajan maksuvelvollisuus säilyy muuttumattomana, vaikka Luotonsaaja ei olisi vastaanottanut maksulomaketta. Mikäli Luotonsaajalla ei ole avoimia laskuja ja hän tekee maksusuorituksen, maksu kirjautuu suoraan pääomaan. Normaali kuukausierän lasku muodostuu silti aina kuukauden 14. päivä.

6. Luottokorko

Luotonsaajan tulee kohdan 5 mukaisen lyhennyksen yhteydessä maksaa kertyneet korot ja kulut. Luotonsaajan velvollisuus maksaa korkoa alkaa siitä päivästä, jolloin Luotonantaja on maksanut myönnetyn Luottosumman Luotonsaajan ilmoittamalle pankkitilille.

Luoton vuotuinen korko ilmoitetaan Luottosopimuksessa. Korkojakso ulottuu kuun 28. päivästä seuraavan kuun 28. päivään (pois lukien jakson ensimmäinen päivä ja mukaan lukien jakson viimeinen päivä). Korkoa laskettaessa kuukausi muodostuu 30 korkopäivästä ja vuosi 360 päivästä. Koska lasketaan päivittäin ja se pääomitetaan kuukausittain. Luottosopimuksessa ilmoitettu arvioitu luoton todellinen vuosikorko on laskettu Finanssivalvonnan ohjeistuksen mukaan Luottosopimuksen myöntämishetkellä.

7. Kulut

Luotonsaaja on luoton maksun yhteydessä velvollinen maksamaan koron lisäksi maksuja Luotonantajalle korvauksena kuluista joita Luotonantajalle muodostuu luotosta. Mahdollinen luoton avausmaksu lisätään Luottosummaan. Mahdollinen tilinhoitomaksu maksetaan kuukausittain kuukausierän maksun yhteydessä. Luotonsaajan pyynnöstä kirjeitse lähetetyistä laskuista voidaan periä laskutuslisä. Oletuksena lasku lähetetään ilmaiseksi Luotonsaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Ajankohtaiset maksut käyvät ilmi Luotonantajan verkko-osoitteesta: www.credigo.fi. Maksut tulee maksaa kun maksua koskeva toimenpide on suoritettu. Luotonantaja voi koska tahansa Luottosopimuksen voimassaoloaikana korottaa maksuja siltä osin

kun Luotonantajan kulut toimenpiteistä, jotka maksun on tarkoitus kattaa, ovat kasvaneet. Luotonantaja ilmoittaa Luotonsaajalle kirjallisesti tai muutoin pysyvällä tavalla maksujen ja palkkioiden muutoksesta ja niiden vaikutuksista maksuerien suuruuteen, lukumäärään tai maksupäivään. Muutos tulee voimaan Luotonantajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä Luotonsaajalle ellei Luotonsaaja erikseen hyväksy tätä muutosta aiemmin.

8. Lyhennysvapaat kuukaudet

Luotonantaja voi päättää tarjota Luotonsaajalle tietyn määrän lyhennysvapaata kuukautta kalenterivuotta kohden. Lyhennysvapaiden kuukausien korko ja mahdollinen tilinhoitomaksu lisätään Luottosummaan jolloin takaisinmaksuaika muuttuu vastaavasti. Lyhennysvapaat kuukaudet eivät voi olla peräkkäisiä ja niiden saaminen edellyttää, että Luotonsaaja on hoitanut velvoitteensa sopimusehtojen ja sovitun maksuaikataulun mukaisesti.

9. Viivästyskorko ja viivästysmaksut

Jos Luotonsaajan maksu Luotonantajalle viivästyy, on puutteellinen tai on maksamatta, on Luotonsaaja velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä siihen päivään, jona maksu on Luotonantajalla. Viivästyskorko on 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin korkolaissa tarkoitettu viivästyskorko. Viivästyskorko on kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin Luotonantajan Luotosta perimä Luoton Korko. Jos Luotonantajan ennen luoton maksettavaksi erääntymistä perimä Luoton korko on korkeampi kuin yllä mainittu korkolain mukainen viivästyskorko, on Luotonantajalla oikeus periä viivästyskorkona tätä korkeampaa korkoa enintään 180 vuorokauden ajan luoton eräännyttyä maksettavaksi kokonaisuudessaan, kuitenkin enintään Luottoa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka. Luotonantaja veloittaa kirjallisesta maksumuistutuksesta Luotonsaajalta 5 euron kulun. Mikäli maksumuistutus on lähetetty ennen kuin Luotonsaajan maksusuoritus on kirjautunut, maksumuistutus tulee maksaa. Luotonsaajan on lisäksi korvattava Luotonantajalle kaikki kulut ja palkkiot, jotka aiheutuvat Luotonantajan perimistoimista Luotonsaajaa tai muuta maksuvelvollista kohtaan.

10. Maksujen kohdistusjärjestys

Luotonantaja voi päättää kohdistaa saapuneet maksut seuraavassa järjestyksessä; perintäkulut, muut kulut, korko, luoton pääoma.

11. Lyhennystaulukko

Luotonsaajalla on oikeus milloin tahansa Luottosopimuksen voimassaoloaikana saada veloituksetta pääoman, korkojen ja maksujen takaisinmaksua koskeva lyhennystaulukko. Lyhennystaulukko käsittää Luottosaldon sekä sovellettavat korot ja maksut siltä hetkeltä kun Luotonsaaja ottaa yhteyttä Luotonantajaan.

12. Reklamaatiot

Reklamaatiot virheistä tulee tehdä Luotonantajalle välittömästi Luotonsaajan ne havaittua tai viimeistään 13 kuukauden kuluttua virheellisestä veloituksesta. Muussa tapauksessa Luotonsaaja menettää mahdollisuutensa reklamoida virheestä.

Luotonsaaja on velvollinen reklamaation yhteydessä antamaan tietoja, joita Luotonantaja tarvitsee selvitykseensä. Jos selvityksestä käy ilmi, että Luotonantajan tulee suorittaa hyvitys Luotonsaajalle, tulee tämä maksaa välittömästi ja sovellettavissa tapauksissa palauttaa tilitiedot sellaisiksi kuin ne olisivat olleet, jos virhettä ei olisi tapahtunut.

13. Tiliote

Luotonsaaja saa kuukausittain postitse tai muulla sovitulla tavalla tiliotteen, josta selviää ajankohtainen Luottosaldo, tilitapahtumat, maksamattomat korot ja kulut, ajankohtainen lyhennys sekä eräpäivä.

14. Luoton erityiset eräännyttämisperusteet

Luotonantajalla on oikeus eräännyttää Luotto ennenaikaisesti Luotonantajan päättämänä ajankohtana jos:

a) Luotonsaajan maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja viivästynyt summa käsittää vähintään kymmenen prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä.
b) Luotonsaajan maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja viivästynyt summa käsittää vähintään viisi prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä sekä koskee kahta tai useampaa maksuerää.
c) Luotonsaaja on antanut Luotonantajalle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin taikka Luotonsaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen.
d) Luotonsaaja kuolee, asetetaan konkurssiin tai käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.

Jos maksuviivästys on johtunut Luotonsaajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen rinnastettavasta Luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, Luotonantajalla ei ole oikeutta irtisanoa Luottosopimusta, ellei viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen ole Luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Luotto erääntyy maksettavaksi myös Luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos maksu on erääntynyt vähintään kuusi (6) kuukautta ja on edelleen olennaisessa määrin suorittamatta.

Luoton erääntyminen tulee voimaan neljän (4) viikon tai, jos Luotonsaajalle on aiemmin huomautettu luoton takaisinmaksun viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty Luotonsaajalle. Eräännyttäminen raukeaa, jos Luotonsaaja tämän ajan puitteissa maksaa myöhästyneen määrän tai korjaa muun mahdollisen sopimusrikkomuksen.

Luotonantaja ei luovu oikeudestaan vedota kohdissa 14 a) – d) tarkoitettuun eräännyttämisperusteeseen, vaikka Luotonantaja ei olisi välittömästi eräännyttämisperusteen havaittuaan siihen vedonnut. Eräännyttämisperusteeseen vetoamisen edellytyksenä on lisäksi, että perusteen muodostava seikka ei ole poistunut.

15. Muuttuneet ehdot

Luotonantajalla on oikeus muuttaa Luottosopimuksen ehtoja ilmoittamalla Luotonsaajalle muutoksista etukäteen kirjeitse, sähköpostilla tai muutoin pysyvällä tavalla silloin, kun muutos ei lisää Luotonsaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Muutos tulee voimaan Luotonantajan ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoituksesta. Luotonsaajan tulee ilmoittaa kirjallisesti, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita ehtoja. Muussa tapauksessa sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä. Mikäli Luotonsaaja ei hyväksy ehtojen muutosta, on hänellä ja Luotonantajalla oikeus irtisanoa sopimus kohdan 14 mukaan.

16. Henkilötiedot

Luotonantaja on vastuussa siitä, että Luotonsaajan henkilötietoja käsitellään voimassaolevan lainsäädännön ja viranomaisten antamien määräysten mukaisesti. Henkilötietojen keräämistä, luovuttamista ja muuta käsittelyä sekä Luotonsaajan oikeuksia rekisteröitynä on kuvattu tarkemmin Luotonantajan tietosuojaselosteessa, joka löytyy verkko-osoitteesta: www.credigo.fi. Luotonsaaja antaa suostumuksensa sille, että Luotonantaja hakee, rekisteröi ja käyttää henkilötietoja, kuten Luotonsaajan nimi ja osoite, hakemustiedot, tietoja myönnetystä luotosta ja Luottoarviosta mukaan lukien henkilöLuottotiedot Luottotietoyhtiöltä. Luotonsaaja on velvollinen luovuttamaan Luotonantajalle tietoja, jotka ovat välttämättömiä, jotta Luotonantaja pystyy hoitamaan lainmukaiset velvoitteensa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyen. Luotonsaaja antaa suostumuksensa sille, että henkilötietoja – pankkisalaisuuden estämättä – luovutetaan ja käsitellään Luotonantajan konserniin kuuluvissa yrityksissä ja/tai Luotonantajan yhteistyö-yrityksissä. Pitääkseen rekisterinsä ajan tasalla Luotonantaja voi täydentää henkilötietoja yksityisistä ja julkisista rekistereistä hakemillaan tiedoilla, esimerkiksi päivittämällä osoitetietoja kansallisesta henkilö- ja osoiterekisteristä. L

uotonsaaja on tietoinen, että hänelle voidaan automaattisesti tarjota tietoa asiakastarjouksista ja Luotonsaaja antaa Luotonantajalle, Luotonantajan kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille että Luotonantajan muille yhteistyökumppaneille oikeuden käyttää tietoja tähän tarkoitukseen. Luotonantajalla on oikeus säilyttää tietoja markkinointitarkoituksessa myös Luottosuhteen päätyttyä. Luotonantajalla on oikeus luovuttaa edellä kerrottuja tietoja myös EU:n ja Euroopan Talousalueen ulkopuolelle. Luotonantajalla on oikeus nauhoittaa puhelut asiakaspalvelun laadun parantamiseksi, sekä toimeksiantojen vahvistamiseksi. Luotonantajalla on oikeus luovuttaa henkilötietoja Luottosopimuksen siirronsaajalle tilanteessa, jossa Luotonantaja käyttää oikeuttaan siirtää Luottosopimus. Luotonsaajalla on oikeus pyytää Luotonantajalta kerran vuodessa maksutta kirjallinen ilmoitus siitä, mitä Luotonsaajan henkilötietoja Luotonantaja käsittelee. Pyyntö tulee toimittaa kirjallisesti Luotonantajalle. Luotonsaaja voi myös tehdä kirjallisen ilmoituksen Luotonantajalle jos Luotonsaaja ei halua, että tietoja käytetään markkinointiin. Ilmoitus tehdään Luotonantajan asiakaspalveluun osoitteessa asiakaspalvelu@credigo.fi. Luotonsaaja antaa Luotonantajalle oikeuden koota tietokantoihin ja rekisteröidä Luottohakemusta koskevia tietoja sekä Luottotietoyhtiöiltä saatuja Luottotietoja. Ellei Luotonsaaja sitä erikseen kiellä, Luotonantajalla on oikeus käyttää Luotonsaajan tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin (mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi) voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

17. Ilmoitusten vastaanottaminen

Luotonsaajan tulee välittömästi ilmoittaa kirjallisesti Luotonantajalle, jos Luotonsaajan nimi, osoite tai sähköpostiosoite muuttuu. Luotonsaaja vastaa seurauksista, jos kyseistä tietoa ei ole annettu. Luotonsaajan katsotaan saavan tiedoksi kaikki Luotonantajan lähettämät tiedotteet välittömästi sen jälkeen kun ne on asianmukaisesti lähetetty Luotonsaajan ilmoittamaan sähköpostiin. Luotonantajan lähettämät kirjeet katsotaan tulleen Luotonsaajan tiedoksi viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä niiden lähettämisestä siihen osoitteeseen, jonka Luotonsaaja on Luotonantajalle ilmoittanut tai joka on muutoin ollut Luotonantajan tiedossa. Luotonantaja suorittaa ainoastaan sellaisia nimen ja osoitteenmuutoksia, joissa Luotonsaajan antamat tiedot täsmäävät tietoihin virallisissa henkilörekistereissä.

18. Luottotietorekisteri

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa Luottoon liittyvä maksun laiminlyönti Luottotietorekisteriin, jos maksu on viivästynyt yli 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään 21 päivää siitä, kun Luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on huomautettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö Luottotietorekisteriin.

19. Sopimuksen siirto

Luotonantajalla on oikeus kokonaan tai osittain siirtää tai pantata toiselle Luottosopimuksesta johtuva saatava kuulematta Luotonsaajaa. Luotonsaajalla ei ole oikeutta siirtää tai pantata Luottosopimuksesta johtuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan ilman Luotonantajan kirjallista suostumusta.

20. Ylivoimainen este

Luotonantaja ei ole vastuussa vahingosta, joka johtuu lainmääräyksestä, viranomaisen toimesta, sodasta, lakosta, työsulusta, boikotista tai muusta ylivoimaisesta esteestä joka on Luotonantajasta riippumaton, odottamaton ja poikkeuksellinen tapahtuma. Lakko, työsulku tai boikotti käsittää myös tilanteen, jossa Luotonantaja on kyseisten toimien kohteena tai käyttää näitä konfliktitilanteessa. Luotonantajan tulee ilmoittaa niin pian kuin mahdollista edellä mainituista tapahtumista Luotonsaajalle.

21. Voimassaoloaika

Luottosopimuksen voimassaoloaika selviää Luottosopimuksesta. Luotonsaajalla on oikeus koska tahansa irtisanoa Luottosopimus. Maksamaton Luottosaldo ja kertyneet kulut ja maksut tulee maksaa viimeistään Luottosopimuksen päättymispäivänä.

22. Peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa Luottosopimus 14 päivän kuluessa Luottosopimuksen solmimisesta, kuitenkin aikaisintaan laskettuna päivästä, jolloin Luotonsaaja on pysyvällä tavalla vastaanottanut sopimusehdot ja ennakkotiedot. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti (joko postitse tai sähköpostin välityksellä) ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

• lainanhakijan nimi ja henkilötunnus
• ilmoitus peruuttamisesta
• paikka ja päiväys
• lainanhakijan omakätinen allekirjoitus.

Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa Luotonantajan osoitteeseen: Northmill Oy, Peruuttamisilmoitus, Unioninkatu 20-22, 00130 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen: asiakaspalvelu@credigo.fi

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan Luotonantajalle korvauksena luoton koron ajalta, jonka Luotto on ollut Luotonsaajan käytössä. Luotonsaajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä palautettava sopimuksen perusteella saamansa varat korkoineen siltä ajalta, kun Luotonsaajalla on ollut Luotto käytettävissä. Ellei Luotonsaaja tämän ajan kuluessa palauta varoja korkoineen, peruuttaminen raukeaa.

23. Vastuu palveluista

Luotonantaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Luotonantaja ei vastaa mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms., eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Luotonantajalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä ilmoitusta.

24. Valitukset

Jos Luotonsaaja on reklamoinut Luotonantajalle, mutta ei ole tyytyväinen vastaukseen, voi Luotonsaaja kääntyä kirjallisesti tai suullisesti Luotonantajan valituksista vastaavan henkilön puoleen. Jos Luotonsaajan mielestä valitus ei johda tyydyttävään oikaisuun, Luotonsaaja voi maksutta valittaa Kuluttajariitalautakuntaan, www.kuluttajariita.fi, puhelin 029 566 5200. Jos sopimus on tehty verkkosivuston kautta Luotonsaaja voi myös kääntyä eurooppalaisen verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin puoleen riidan ratkaisua varten, www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Luotonsaaja voi myös kääntyä yleisen tuomioistuimen puoleen, jolloin toimivaltainen oikeuspaikka on suomalainen tuomioistuin. Jos Luotonsaaja haluaa keskustella asiasta riippumattoman tahon kanssa, hän voi saada neuvoja ja tietoa Vakuutus- ja Rahoitusneuvonnasta, www.fine.fi, puhelin (09) 6850 120.

25. Verkkopankkitunnukset ja tunnisteen katoamisilmoitus

Luotonantajan myöntämällä henkilökohtaisella tunnisteella, verkkopankkitunnuksilla tai jollakin muulla Luotonantajan tarjoamalla vahvalla tunnistusmenetelmällä tapahtunut Luotonsaajan sähköinen tunnistautuminen vastaa Luotonsaajan allekirjoitusta ja kaikki tunnisteella tai verkkopankkitunnuksia käyttäen tehdyt sopimukset, hakemukset ja viestit sitovat Luotonsaajaa suhteessa Luotonantajaan. Luotonsaajan on pidettävä henkilökohtainen tunnisteensa ehdottomasti vain omana tietonaan eikä sitä saa luovuttaa tai muuten ilmaista kenellekään toiselle henkilölle. Tunnistetta on myös säilytettävä huolellisesti siten, ettei kenelläkään, ei edes samaan perheeseen kuuluvalla ole mahdollista saada sitä tietoonsa. Luotonsaajan on myös suojattava laite esim. tietokone tai puhelin, jolla tunnistetta käytetään siten, ettei kenelläkään ole mahdollisuutta saada tunnistetta tietoonsa. Luotonsaajan on näppäillessään tunnistetta suojattava laitteen näppäimistö esim. kädellään siten, ettei kenelläkään ole mahdollista saada tunnistetta haltuunsa. Luotonsaajan on välittömästi ilmoitettava Luotonantajalle tunnisteen katoamisesta tai sen joutumisesta toisen henkilön haltuun taikka mikäli Luotonsaaja epäilee tunnisteen joutuneen toisen henkilön tietoon tai haltuun. Ilmoitus voidaan tehdä Luotonantajan internet-sivuilla ilmoitettuina aukioloaikoina asiakaspalveluun. Verkkopankkitunnusten osalta on toimittava vastaavalla tavalla, mutta katoamisilmoitus on tehtävä Luotonsaajan verkkopankkisopimuksessa mainittuun puhelinnumeroon.

Luotonsaaja vastaa Luotonantajalle tunnisteen oikeudettomasta käytöstä, jos:
a) hän tai muu tunnisteen haltija on luovuttanut tunnisteen sen käyttöön oikeudettomalle; tai
b) tunnisteen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu hänen tai muun tunnisteen haltijan huolimattomuudesta; tai
c) hän tai muu tunnisteen haltija on laiminlyönyt ilmoittaa Luotonantajalle tunnisteen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan.

Luotonsaaja ei kuitenkaan vastaa tunnisteen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin tunnistetta on käytetty sen jälkeen, kun Luotonantajalle on ilmoitettu tunnisteen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä. Luotonsaaja on kuitenkin aina vastuussa tunnisteen oikeudettomasta käytöstä, jos hän on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

26Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Mikäli tästä Luottosopimuksesta aiheutuneita erimielisyyksiä ei saada ratkaistua Luotonsaajan ja Luotonantajan välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan riita-asiat Luotonsaajan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudessa. Jollei Luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Tähän luottosuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Käsittelemme hakemustanne.
Odottakaa hetki...